นโยบายเกี่ยวกับ ปปง.
Posted: ฝ่ายข้อมูล Date: 2020-05-19 16:28:21
IP: 180.183.219.189
 

ดาวน์โหลดเอกสารของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.นโยบายและระเบียบวิธีการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี 2564

2. นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ ปปง.