สารจากประธานเจิดศักดิ์ ภูชงค์
Posted: PR. Date: 2019-06-05 16:11:55
IP: 180.183.220.25
 

 

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ที่เคารพครับ

            ผมขอขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหารกิจการสหกรณ์ในตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ท่านได้ให้เกียรติกับผมอย่างสูงสุด

ผมและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน บริหารกิจการสหกรณ์ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางและใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานและวางแผนสำหรับการปฏิบัติงานไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ โดยมุ่งหวังให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีต่อสมาชิกในภาพรวมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร  จึงได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

           ๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์

เน้นการปล่อยสินเชื่อ การเร่งรัดติดตามทวงหนี้อย่างมีระบบศึกษาข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักการวิธีการของสหกรณ์

           ๒.  การจัดการระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

                เน้นระบบบัญชี การบริหารการแบ่งส่วนงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ระบบการเงินและสินทรัพย์

  ๓. เสริมสร้างหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์มุ่งสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

              เน้นการ เปิดโอกาสการให้เข้าถึงซึ่งข้อมูลของสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โปร่งใส่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน   พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและการสื่อสารให้ถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง

  ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์

         เน้นการตรวจสอบการปฎิบัติงานการทำงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน จัดตั้งคณะทำงานโดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมให้แนวคิดร่วมกัน  นโยบายจะสำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ต้องร่วมมือกัน ๓ ฝ่าย

  1.  ฝ่ายจัดการ หมายถึงผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
  2. คณะกรรมการบริหารสหกรณ์
  3. สมาชิก/ผู้แทนสมาชิก

ทั้ง ๓ ฝ่ายต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าถึงในเนื้องานสาระของงานที่จะทำโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และยึดถือผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าสหกรณ์ของเราต้องทำได้และทำได้ในระดับที่ดีมากด้วย หากถามว่าทั้ง ๓ ฝ่ายนี้ฝ่ายไหนที่ช่วยเหลือสหกรณ์ให้มั่นคงมากที่สุด ผมตอบไม่ลังเลเลยว่าฝ่ายสมาชิกสำคัญที่สุดเพราะว่า ทั้ง ๓ ฝ่ายมาจากสมาชิกทั้งนั้นเพราะสมาชิกคือเจ้าของกิจการและได้มอบหมายให้กรรมการและผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลกิจการแทนสมาชิกนั้นเอง

ดังนั้นสมาชิกต้องมีความศรัทธาในวิธีการของสหกรณ์ต้องมีความคิดเป็นประชาธิปไตยต้องมีความเอื้ออาธรต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ โดยมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะร่วมกันเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่งคง เพื่อก้าวไปสู่สังคมที่ดีกว่า ผมบริหารงานสหกรณ์โดยการรับฟังข้อคิดแนวทางวิธีการจากสมาชิกโดยผ่านมาทางผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปีเพราะอำนาจสูงสุดในการบริหารงานคือที่ประชุมใหญ่  เรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินกิจการสหกรณ์ ดังนี้

      ๑.หน้าที่ที่เกื้อกูลในสิ่งที่ควรเกื้อกูล

      ๒.หน้าที่ที่จะต้องไม่เอาเปรียบกัน

     ๓. หน้าที่ที่จะสร้างวินัยทางการเงินร่วมกัน

     ๔. หน้าที่ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง

                 “ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือต้นทุนที่นำไปสู่ความสำเร็จของกิจการสหกรณ์”