อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ปี 63
Posted: PR. Date: 2020-08-23 17:30:49
IP: 180.183.220.125
 
 
 
 
 

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ฯ จัดอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี 63 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสหกรณ์, สถานะของสหกรณ์ในปัจจุบัน, ความเสี่ยงสภาพคล่องของสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิก, ปัจจัยการสร้างความสำเร็จ นำโดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ
วิทยากรบรรยายโดย
1.นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี, กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
2.นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10
ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสมาชิกปี 63 ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูงค่ะ
 
สมาชิกสามารถดู vdo ย้อนหลังได้ทาง fb: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ จำกัด
ดูภาพเพิ่มเติม คลิก https://www.facebook.com/photo?fbid=793716384698179&set=pcb.793716488031502