เงินกู้ฉุกเฉิน การเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3
Posted: pr Date: 2021-05-08 15:42:49
IP: 180.183.219.14
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

การเยียวยาสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3

ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม - 30 ธันวาคม 2564

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.00 ต่อปี

 

คุณสมบัติ

1.      ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน

2.      หักเงินชำระหนี้ ณ ที่จ่าย จากหน่วยงานต้นสังกัด

การส่งชำระหนี้   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย

 

วงเงินกู้

เงินต้น

ดอกเบี้ย

รวมชำระต่องวด

50,000

250

206

456

100,000

500

411

911

**ประมาณการโดยคำนวณดอกเบี้ย จำนวน 30 วัน**

ท่านสามารถส่งชำระเงินต้นได้มากกว่าที่กำหนด

**ประมาณการโดยคำนวณดอกเบี้ย 30  วัน**

 

สิทธิการกู้

  • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานประจำ เจ้าหน้าที่ประจำ ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

 

  • สมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานตามภารกิจ และสมาชิกไม่มีเงินได้รายเดือน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท  

 

โดยมีเงื่อนไข ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักภาระต่าง ๆ และเงินงวดชำระหนี้เงินกู้นี้ด้วยแล้ว ดังนี้

 

  • สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นหน่วยงานเอกชน และสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30

 

  • สมาชิกสังกัดหน่วยงานเอกชน สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าอัตรา ร้อยละ 15

 

กรณีมากู้ด้วยตนเองไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มมานะคะ

ให้ติดต่อภายในเวลา 08.30 - 14.30 น.

กดคิวหมายเลข 6

โปรดเตรียมหลักฐานให้ครบเพื่อความรวดเร็วของสมาชิกเองนะคะ

 

กรณีมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยพิมพ์หน้า-หลัง 1 ใบ

และเตรียมหลักฐานตามในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยนะคะŴ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม