ขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉิน(ทุกประเภท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
Posted: pr. Date: 2022-03-30 10:40:07
IP: 14.207.154.2
 

ขั้นตอนการกู้เงินฉุกเฉินทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 

           ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่แพร่กระจายเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และเป็นการเว้นระยะห่าง จึงได้จัดให้มีการลงทะเบียนจองคิวแก่สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการกู้เงินฉุกเฉินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2565  เป็นต้นไป จำกัดไม่เกินวันละ  100 คิว  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

1. สมาชิกลงทะเบียนจองคิวเข้าใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

2. เข้ารับบริการในวันที่ท่านลงทะเบียนจองคิวไว้

(แนะนำเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00  น.)

 

สมาชิกต้องเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน ดังนี้

1. บัตรประจำตัว พร้อมถ่ายสำเนาบัตรฯ

2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้

***การลงทะเบียน สำหรับ 1 คน 1 คิว ต่อ 1 รายการ***

***กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินมาให้ครบถ้วนด้วยตนเอง***

***ไม่รับคำขอกู้ฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากเอกสารอาจสูญหายได้***

 

ลงทะเบียน วันที่ 3 พ.ค. 65 : https://forms.gle/HEYaJbDBmbcXbRjt9

ลงทะเบียน วันที่ 5 พ.ค. 65 : https://forms.gle/mEMekDH8PnJoMcGd9

ลงทะเบียน วันที่ 6 พ.ค. 65 :  https://forms.gle/MSkGYWRvnjGohx5J9

ลงทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 65 : https://forms.gle/Qnnhe1dDr4ktqxpv5

ลงทะเบียน วันที่ 10 พ.ค. 65 : https://forms.gle/xQ1XVoAPwf7KMrRq6

ลงทะเบียน วันที่ 11 พ.ค. 65 : https://forms.gle/kcpEHYT2HTZ9AvSp9

ลงทะเบียน วันที่ 12 พ.ค. 65 : https://forms.gle/MbNEqmb3i7z9E9v19

ลงทะเบียน วันที่ 13 พ.ค. 65 : https://forms.gle/A9jMQqcS9SgGbCMC7

ลงทะเบียน วันที่ 17 พ.ค. 65 : https://forms.gle/CHGrRgma7ZgyTAf39

ลงทะเบียน วันที่ 18 พ.ค. 65 : https://forms.gle/ovWLoqHt75At71YA6

ลงทะเบียน วันที่ 19 พ.ค. 65 : https://forms.gle/z5fQPCPhrLYvJ5xN9

ลงทะเบียน วันที่ 20 พ.ค. 65 : https://forms.gle/PvWNZFWE3rohSd9C7

ลงทะเบียน วันที่ 23 พ.ค. 65 : https://forms.gle/yDfwmzVu4dSM4F1F9

ลงทะเบียน วันที่ 24 พ.ค. 65 : https://forms.gle/nFJDHqAnBqj6GM7s6

ลงทะเบียน วันที่ 25 พ.ค. 65 : https://forms.gle/ruG65h5xWLfNWEMB8

ลงทะเบียน วันที่ 26 พ.ค. 65 : https://forms.gle/M4ERNJrTXc8BnUjt8

ลงทะเบียน วันที่ 27 พ.ค. 65 : https://forms.gle/zmJYwyJU3zkiEsDSA

ลงทะเบียน วันที่ 30 พ.ค. 65 : https://forms.gle/p76mziYATqZq6u6SA

ลงทะเบียน วันที่ 31 พ.ค. 65 : https://forms.gle/hdynY6rvtv7HT3k2A

 

 

 

 

           ตัวอย่างเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย