ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-08-15 08:31:14
IP: 180.183.223.38
 

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 7 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ประเภท 1 จำนวน 131 ราย ดังนี้

 

"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป"

 

 

 

 

ประเภท 2 และ 3 จำนวน 11 ราย ดังนี้

"ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทร. 075-356284 กด 4

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป"