ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กันยายน 2562
Posted: PR. Date: 2019-09-22 15:21:50
IP: 180.183.222.130
 

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  13 - 19 กันยายน 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8 วันที่ 20 กันยายน 2562

ประเภท 1 จำนวน 48 ราย ดังนี้

 

ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น

สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ตามช่องบริการที่ 12 /14(ตามอำเภอที่โรงเรียนสังกัดอยู่)

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นต้นไป