ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่กำลังจะยื่นคำขอกู้สามัญ
Posted: PR. Date: 2019-12-02 10:47:37
IP: 14.207.152.78
 

 

ด้วยคณะกรรมการเงินกู้ ได้กำหนดการประชุม ครั้งที่ 11 ในวันที่ 11 ธ.ค. 62 

            สมาชิกที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงินสามัญให้ทันการพิจารณาในรอบนี้กรุณายื่นคำขอกู้สามัญ ให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 62