อัตราเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2562
Posted: PR. Date: 2020-01-20 10:02:45
IP: 180.183.216.150
 

เงินปันผล 5.65%

เฉลี่ยคืน  9.25%


          สหกรณ์ฯ จะโอนเข้าบัญชีเหมือนปีที่ผ่านมา กรณีโอนเข้าบัญชีสหกรณ์จะต้องทำรายการหักภาระผูกพัน แล้วโอนเงินที่เหลือสุทธิเข้าบัญชี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

   หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหักสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สามารถสอบถามได้ที่ สมาคมฌาปนกิจฯ หมายเลขโทรศัพท์ 088-7885199

            สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง  เช่น  หุ้น  เงินกู้  เงินฝาก  การค้ำประกัน  รายการเรียกเก็บประจำเดือน  ข้อมูลปันผล - เฉลี่ยคืน ในเว็บไซต์ www.nts-coop.com